Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Έναρξη προγράμματος ΕΣΠΑ "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"
Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων
 "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"
80x8
Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», 
είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, 
με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από 
συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει 
να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
- Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
- Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:
1.Δαπάνες προσωπικού.
2.Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
3.Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4.Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές 
πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για 
συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο. 
5.Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που 
είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
6.Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7.Δαπάνες καινοτομίας
8.Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
Η περίοδος υποβολής προτάσεων του Α’ κύκλου είναι μεταξύ 
23ης Μαρτίου 2017 έως και την 17η Μαΐου 2017.
H Plan A.E έχει μακροχρόνια και πιστοποιημένη εμπειρία 
υποβολής προτάσεων σε προγράμματα επιχορηγήσεων έρευνας και 
καινοτομίας τόσο εγχώρια όσο και διεθνή (ICT4GROWTH, ΠΑΒΕΤ, 
HORIZON 2020). Αξίζει να σημειωθεί πως τον Νοέμβριο του 2015 η PLAN 
υπέβαλε ερευνητική πρόταση στοHorizon 2020 
και συγκεκριμένα στο SME Instrument - Phase 2 
(ποσοστό επιτυχίας Πανευρωπαϊκά 1,7% στο τομέα πληροφορικής) 
η οποία απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με την Plan Α.Ε (801-300-3221
26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr
Διαβάστε Περισσότερα