Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Στο ν/σ που κατατέθηκε και έφερε σάλο για το γνωστό θέμα με τις κρίσεις Δ/ντών υπάρχει το παρακάτω:
Άρθρο 3 
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ 1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής: «2.Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και µετατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και µετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και οι διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της µαθητείας των εκπαιδευτικών δοµών του ίδιου Υπουργείου, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Π.Δ. 351/1991 (Α΄ 121), οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 (Α’ 188) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται σε ισχύ». 2. α) Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄159), αντικαθίστανται ως εξής:
 «4. α) Όταν δεν καλύπτονται τα κενά µε µετάθεση ή διορισµό, µόνιµοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 µπορεί να αποσπώνται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Τµήµατα Ένταξης. 10 β) Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δοµές ΕΑΕ µπορεί να τοποθετούνται σε αυτές εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον µία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµιναρίων ετήσιας επιµόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δοµές και προγράµµατα. γγ) Είναι γονείς παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω». δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµιναρίων επιµόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων».
 β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017

ΣΧΟΛΙA: Με βάση αυτό το άρθρο και αν το καταλαβαίνουμε καλά:
1. Προβλέπεται η απόσπαση ΕΕΠ και ΕΒΠ όπως και για τους λοιπούς κλάδους των εκπαιδευτικών πράγμα σωστό.
2. Η διάταξη που έλεγε ότι μπορούν να τοποθετούνται μόνιμοι χωρίς προσόντα ΕΑΕ και η οποία είχε βρει ενάντιους τους πάντες, καταργείται. Εδώ όμως υπάρχουν κάποια ερωτήματα:
α) αφού έχει αναδρομική ισχύ όπως λέει σημαίνει πώς όσοι μόνιμοι υπηρέτησαν σε ΣΜΕΑΕ χωρίς προσόντα απoχαρακτηρίζεται η προϋπηρεσία τους; και αν αυτοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ για την επόμενη χρονιά με δεδομένο ότι έχουν το 1 διδακτικό έτος πλέον, τι γίνεται;
β) τι γίνεται με τα "σεμινάρια" του ΙΕΠ που πληρώθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια;
γ) γιατί άραγε επιστρέφουμε στην κανονικότητα; υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε (π.χ. δικαστική απόφαση;)