Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

 ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
για τον/την ………….....…….……...……, Α.Μ.………..….
υποψήφιο/-ια Διευθυντή/-ντρια Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ,
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου …… του νόμου ……./2017, o/η παραπάνω υποψήφιος/-ια Διευθυντή/-ντρια Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου:


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Συμφωνώ
Διαφωνώ 
1.
  Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο-κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;


2.
  Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;


3.
  Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει  πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;


4.
 Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;