Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Το E-Learning του Kέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο:
 


Η αισθητηριακή αναπηρία της τύφλωσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια το επίκεντρο των παιδαγωγικών και ψυχολογικών ερευνών που τεκμηριώνουν ότι οι εύρεση και χρήση των κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και διδακτικών μοντέλων παράλληλα με τη γλώσσα Braille αποτελούν έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους εκπαίδευσης, μάθησης και κοινωνικής ένταξης αυτών των ατόμων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μία συστημική προσέγγιση με έμφαση στην αποτελεσματικότερη παρέμβαση.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι ο συνδυασμός, από μέρους των εκπαιδευόμενων, της θεωρίας και της πράξης στο σχολικό πλαίσιο για την καλύτερη εκπαίδευση αυτών των ατόμων.

Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:

οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και την παθολογία της συγκεκριμένης     αναπηρίας,
να γνωρίσουν τους τρόπους παρέμβασης και τα διδακτικά μοντέλα,
να εμβαθύνουν στη χρήση τους,
να έρθουν σε επαφή με την πρακτική όψη της αναπηρίας μέσα από τη μελέτη περιστατικών.

Για την επίτευξη των στόχων θα πραγματοποιηθούν βιωματικά βιντεομαθήματα κατά τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρακτικές διδασκαλίας, να τις δουν σε εφαρμογή σε πραγματική τάξη και να εξοικειωθούν με τους τρόπους παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Απόφοιτους Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας
Ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της αποκατάστασης
Σπουδαστές και ερευνητές
Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας και στελέχη εκπαίδευσης Α’/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας,
    καθώς και προσχολικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικό και δημόσιο πλαίσιο
Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, φορέων Μεταδευτεροβάθμιας     εκπαίδευσης, Μονάδων υγείας καθώς και εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στελέχη στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Φορείς οργανώσεων ΑμΑ και ΑμΕΕΑ και Φίλους της Εκπαίδευσης
Λειτουργούς στο χώρο της κοινότητας π.χ. ιερείς, κατηχητές, εθελοντές ανθρωπιστικών     οργανώσεων κ.λπ.
Γονείς και φροντιστές ΑμΑ και ΑμΕΕΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η πιστοποίηση στη γλώσσα Braille.
 

Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), ΑμεΑ (25%) Πολύτεκνους (20%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (20%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.ά.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 03/09/2018 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.
 
Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://elearn.elke.uoa.gr/Παρέμβαση_&_Διδακτικά_Μοντέλα_Braille
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210.36.89.354,
στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr ή βρείτε μας στο