Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020


ΣΧΟΛΙΟ: Είναι γνωστό ότι τα σχολεία κλείνουν είτε με απόφαση του ΠΔΕ (συναπόφαση) είτε με απόφαση της τοπικής αυτοδοίκησης (π.χ. δείτε για τις περιπτώσεις κακοκαιρίας)! Η ΠΝΠ αφορά μόνον τον κορονοϊο ...... Αναλυτικότερα: 
Στο ΠΔ 79/2017 - ΦΕΚ 109/2017 με τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων" χωρίς να αναφέρει Γυμνάσια και Λύκεια, στο Άρθρο 4 γράφει γράφει τα εξής:

Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών
1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

Επίσης στην παράγραφο 4 αναφέρει:

4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

Επίσης στο άρθρο 94 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) με τίτλο "Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων" αναφέρεται ότι μέσα στις αρμοδιότητες του δημάρχου είναι και:

"Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου."

Άρα συμπερασματικά, διαβάζοντας τα ανωτέρω ο δήμαρχος από την στιγμή που μπορεί να αποφασίσει, λόγω εκτάκτων αναγκών οι σχολικές μονάδες της χωρικής του αρμοδιότητας του να κλείσουν, μπορεί να αποφασίσει επίσης κατά την κρίση του να παραμείνουν και ανοιχτές.


Με ανακοίνωση της η ΚΕΔΕ αναφορικά με το κλείσιμο των σχολείων λόγω κορωνοϊού, σημειώνει:

«Κατόπιν ερωτημάτων από πολλούς Δήμους, διευκρινίζεται ότι το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ αποκλειστικά και μόνο με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού».