Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

 Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που διορίστηκαν μετά τις 22-11-2021

Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε περιοχές μετάθεσης (και όχι απευθείας σε σχολικές μονάδες) μετά τις 22-11-2021, ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022» (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0), οφείλουν να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να καλέσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία, ώστε να τους αποστείλουν τις σχετικές αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και τις 15-02-2022.

Oι αιτήσεις θα καταχωριστούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο edatacenter, ώστε στη συνέχεια να εξεταστούν από τα οικεία ΠΥΣΔΕ μαζί με όλες τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα από ορισμένες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά μέχρι 18- 02-2022, αποστέλλοντας mail στο dprb@minedu.gov.gr .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ