Κυριακή 23 Μαΐου 2021

 ΔΟΑΤΑΠ: Σε “ομηρία” χιλιάδες Έλληνες και αλλοδαποί εξαιτίας του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού

"Ο νόμος που σήμερα ισχύει πρακτικά θέτει την Ελλάδα εκτός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και αποτελεί τροχοπέδη στο brain gain και στην διαδικασία διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων"